• Betalen in termijnen
  • Examengerichte rijlessen
  • Hoog slagingspercentage
logo

★★★★★ 5/5 | Bekijk alle reviews.

Reviews: ★★★★★ 5/5

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rijschool Start Driving

*Artikel 1: Definities*

1.1 Rijschool: Rijschool Start Driving, gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92311687.
1.2 Leerling: De natuurlijke persoon die rijlessen volgt bij Rijschool Start Driving.
1.3 Lesovereenkomst: De overeenkomst tussen Rijschool Start Driving en de Leerling voor het geven van rijlessen.

*Artikel 2: Inschrijvingen en Overeenkomsten*

2.1 Inschrijving voor rijlessen kan plaatsvinden via de website, telefonisch of persoonlijk.
2.2 Een lesovereenkomst komt tot stand na bevestiging door Rijschool Start Driving en akkoord van de Leerling.

*Artikel 3: Lestarieven en Betaling*

3.1 Lestarieven zijn vermeld op de website van Rijschool Start Driving en kunnen periodiek worden aangepast.
3.2 Betaling dient voorafgaand aan de les of lespakket plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Bij niet tijdige betaling is Rijschool Start Driving gerechtigd de lessen op te schorten totdat de betaling is voldaan.
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan kan de Rijschool een incassobureau inschakelen. De bijkomende kosten zijn dan voor de leerling.

*Artikel 4: Annulering en Wijziging van Lessen*

4.1 Annulering of wijziging van een les door de Leerling dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Bij niet tijdige annulering kan de volledige les in rekening worden gebracht.
4.2 Rijschool Start Driving behoudt zich het recht voor lessen te annuleren of te verzetten in geval van overmacht of ziekte van de instructeur. In dergelijke gevallen wordt een nieuwe afspraak in overleg met de Leerling gemaakt of de rijles geannuleerd.

*Artikel 5: Lespakketten*

5.1 Lespakketten zijn gedurende 18 maanden geldig vanaf de aankoopdatum.
5.2 Bij ontbinden overeenkomst door leerling is een restitutie van ongebruikte lessen in een pakket niet mogelijk. M.u.v. aantoonbare ziekte, overlijden, of aantoonbare verhuizing is het mogelijk om 100% van het totaalbedrag terug te krijgen.
5.3 De rijschool heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)

*Artikel 6: Verplichtingen van de Leerling*

6.1 De Leerling dient minimaal 16,5 jaar oud te zijn en in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
6.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen;
6.3 De leerling mag een rijles afzeggen. Dit moet wel minimaal 24 uur van te voren gemeld worden, anders heeft de rijschool het recht om het gehele bedrag van de les in rekening te brengen;
6.4 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie in relatie tot zijn/haar rijvaardigheid over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool;
6.5 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 6.4 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

*Artikel 7: Verplichtingen van de Rijschool*

7.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)
7.2 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. Alleen in geval van onmacht, kan het gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto;
7.3 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede verzekering afgesloten;
7.4 De lesauto is schoon, netjes en onderhouden. In de auto wordt niet gerookt.

*Artikel 8: Examens*

8.1 Rijschool Start Driving assisteert bij het plannen van praktijkexamens.
8.2 De kosten voor examens en herexamens zijn voor rekening van de Leerling.
8.3 Als de leerling niet of te laat op het (her) examen verschijnt, dan zijn de kosten voor de gemiste en nieuwe aanvraag voor de leerling.

*Artikel 9: Aansprakelijkheid en Verzekering*

9.1 Rijschool Start Driving is verzekerd voor schade en ongevallen tijdens de rijlessen.
9.2 Rijschool Start Driving is niet aansprakelijk voor persoonlijke eigendommen van de Leerling die verloren gaan tijdens de lessen.

*Artikel 10: Privacy en Gegevensbescherming*

10.1 Persoonlijke gegevens van de Leerling worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor lesdoeleinden en communicatie.
10.2 De Leerling heeft het recht om te allen tijde inzage te krijgen in zijn/haar persoonlijke gegevens en deze te laten corrigeren of verwijderen.

*Artikel 11: Klachtenprocedure*

11.1 Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij Rijschool Start Driving.
11.2 Rijschool Start Driving zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een reactie geven en zich inspannen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

*Artikel 12: Wijzigingen van Algemene Voorwaarden*

12.1 Rijschool Start Driving behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden minimaal één maand voor inwerkingtreding bekendgemaakt aan de Leerling.

*Contactgegevens:*
Rijschool Start Driving
Vlagtweddestraat 41
5036 VM Tilburg
06- 48630007
info@rijschoolstartdriving.nl
www.rijschoolstartdriving.nl

Call Now Button